Integraal Risicomanagement

De zorg in beweging

De veranderingen in de zorgsector zijn groot en de frequentie van veranderen is hoog, veelal met een financiële reden. Afnemende vraag, verschuiving naar particuliere instellingen, beëindigen van de bevoegdheid tot bepaalde ingrepen, beperken vergoedingen, onderhandelingen met zorgverzekeraars, verleggen van zorg naar eerste lijn of extramuraal, de verschuiving van zorgverantwoordelijkheid naar gemeenten met aanbestedingsproblematiek, de ingrijpende wijzigingen in de uitvoering van de AWBZ, enz. Een reeks van financiële problemen die aandacht van de besturen vergen, medewerkers van de zorginstellingen bezig houden en tot ingrijpende veranderingen leiden.

Risicobeheersing of veiligheidsmanagementZekerZo ERM fasen

In de loop van jaren is steeds meer aandacht ontstaan voor patiëntveiligheid. Tal van programma’s in de diverse sectoren van de zorg hebben voor een forse verbetering in bewustzijn, uitvoering en de rol van de patiënt bewerkstelligd. Certificering van veiligheids- en kwaliteitssystemen is gemeengoed, we kennen o.a. de NTA 8009 norm, HKZ-certificatie, kwaliteitskader verantwoorde zorg en Perspekt. Veel organisaties zijn van retrospectief analyseren van incident overgegaan naar prospectieve risico inventarisatie van de zorgprocessen. Analysecommissies vinden hun weg en onder de teamleden is mede door campagnes, opleidingen en aandacht voor cultuur een veiliger omgeving te signaleren.

Risico’s

Het gevaar bestaat dat door alle veranderingen in de organisaties met verstrekkende gevolgen voor de medewerkers de financiële en personele perikelen de aandacht voor veiligheid op de achtergrond raakt.

Integraal risicomanagement of ERM als constante factor

Een door de volledige organisatie gedragen integraal risicomanagement, tot stand gekomen vanuit alle geledingen van de organisatie, borgt de veiligheidsnormen onder alle omstandigheden. Immers een volledig doorgevoerd ERM met alle controlcycli in de dagelijkse praktijk heeft mede als aandachtspunt het in kaart brengen van de risico’s en het sturen daarop van de veranderende organisatie.

ZekerZo en integraal risicomanagement

ZekerZo adviseert integraal risicomanagement te realiseren in uw organisatie. De totstandkoming en inbedding is een traject van forse omvang. De inspanning is groot de voordelen evident.
Het voert te ver om stappen en managementinstrumenten hier uit te werken.

ZekerZo kan adviseren over de introductie, heeft een instrument (Quick Scan Risicobeheersing) om een meting in uw organisatie te doen en kan een breed scala aan deskundigheid inschakelen voor een complete introductie en blijvende aandacht voor evaluatie, verbetering en ondersteuning tijdens de veranderingen..

‘Min of meer tegen de verdrukking in is het de hoogste tijd voor integraal risicomanagement.’

Contact en start

ZekerZo gaat graag en vrijblijvend met bestuur en/of manager kwaliteit en veiligheid een gesprek aan over inhoud en mogelijkheden. Neem contact op per telefoon of mail.