Opleiding Calamiteiten Analyse met PRISMA & SIRE

De basis voor uw calamiteitenonderzoek

ZekerZo heeft ruime ervaring in trainingen voor en uitvoering van calamiteiten analyse. Voor diverse instellingen zijn onderzoeken en rapportages aan de IGZ verzorgt, waaronder ook ketenoverstijgende onderzoeken. Hieruit is een opleiding samengesteld waarin zowel de analysemethodieken PRIMA en SIRE als de opzet en uitvoering van het onderzoek en de rapportage aan de IGZ worden verwerkt. Uiteraard met aandacht voor de effecten binnen de teams, de nodige tips en een plan van aanpak voor het onderzoek.

In de opleiding wordt een onderzoek van een calamiteit uit uw organisatie uitgevoerd. Afhankelijk van samenstelling van de deelnemers kan dit volledig worden afgerond. In andere gevallen worden aanwijzingen gegeven voor afrondende onderzoeksvragen en te houden interviews.

Doelgroepen opleiding calamiteiten analyse

De opleiding is bedoeld voor onderzoekers, leden van multidisciplinaire analyse commissies van calamiteiten en incidenten, en het management. In de regel bestaat de groep deelnemers uit kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmedewerkers kwaliteit en veiligheid, verpleegkundigen, medisch specialisten en verantwoordelijk management. Voor medisch specialisten zijn met het volgen van de opleiding 8 accreditatiepunten te behalen.

Plaats en duur van de opleiding

De training calamiteitenonderzoek, ook wel ‘PRISMA-onderzoek’ genoemd, wordt op de door u gewenste locatie gegeven voor groepen van 5 tot 12 deelnemers en beslaat twee dagdelen. Afhankelijk van de wensen rond advies over feitelijke inrichting van de calamiteitenorganisatie kan dit met een dagdeel in de avond of een tweede dag worden uitgebreid. We realiseren dan bijvoorbeeld het opstellen van een advies voor inrichting van het onderzoeksproces, een concept reglement, een processchema en werkafspraken.

Terugkomdag

Voor een optimaal resultaat raden we aan om enkele maanden na de training een terugkomdag te organiseren. Dit is de gelegenheid bij uitstek om inmiddels opgedane ervaringen onder begeleiding van de trainster uit te wisselen en te toetsen. Daarbij komt niet alleen de toepassing van de methode aan bod, maar ook de organisatie van de analyses, de taakafbakening, tips voor de uitvoering en het betrekken van andere medewerkers en management. In de praktijk wordt deze dag als bijzonder nuttig ervaren. Er ontstaat verdieping van kennis en sterke samenwerking en het versterkt het integreren van de analyses en commissies in de dagelijkse praktijk.

Ons aanbod in-company

Opleiding calamiteiten onderzoek met PRISMA of SIRE

In deze training is zowel de techniek uit de opleiding ‘Het Beste uit PRISMA & SIRE’ verwerkt als opzet en uitvoering van een calamiteitenonderzoek. Uiteraard gaat ook aandacht uit naar de Human Factors. Voor een uitleg over de methoden en het onderwerp Human Factors is op de website informatie beschikbaar op de pagina toelichting methoden PRISMA & SIRE .
De combinatie van de twee methoden geeft een effectieve werkwijze die zich in veel instellingen heeft bewezen.

Inhoud van de training calamiteitenonderzoek (maatwerk)

We gaan in op patiënt- of cliëntveiligheid en het onderdeel Human Factors. Met de uitleg over de Human Factors ontstaat inzicht in de oorzaken van fouten in het handelen van mensen. Een uiterst leerzaam deel van de opleiding dat zorgt voor inzicht en wederzijds begrip. Het onderwerp past binnen de systeembenadering. De calamiteiten worden onderzocht vanuit het gegeven dat mensen feilbaar zijn en de fouten eerder als gevolg dan als oorzaak worden gezien binnen het geheel van processen, systemen en apparatuur. Het richt zich op de omstandigheden waaronder mensen werken, niet om het achteraf aanwijzen van schuldigen.

De inrichting en uitvoering van het calamiteitenonderzoek komt aan bod. Belangrijke aspecten zijn het vormen van een multidisciplinair team, de plaats van het team binnen de organisatie, de aanpak en houding tijdens het onderzoek en de te ondernemen stappen. De contacten met en de rapportage aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maken onderdeel uit van de training.

Calamiteiten analyse; de stappen:

 1. Informatie verzamelen 

 2. Informatie ordenen (tijdlijn) 

 3. Onderzoeksgebied afbakenen 

 4. Oorzaken identificeren (PRISMA) 

 5. Veiligheid- en kwaliteitsmaatregelen 

 6. Rapporteren 

 7. Afronden; terugkoppelen en LEREN 

Vervolgens gaan we over op de methode SIRE en passen SIRE stap 1 t/m 3 toe op de concrete calamiteit van de zorginstelling. Vervolgens wordt de methode PRISMA uitgelegd en geoefend met de casus (PRISMA oorzakenboom en subclassificaties). Tenslotte wordt de analyse afgerond met de laatste stappen van SIRE (o.a. formuleren verbetervoorstellen). Aan het slot volgen handige tips voor de praktijk.

Materiaal: handouts, handleiding oorzakenboom, classificatiekaart, formats van SIRE en de uitgewerkte casus (afhankelijk van aard van de calamiteit en betrokken deelnemers).

Contact en intake

De inhoud van de opleiding wordt in de intakefase bepaald. Dit kan in een gesprek of via mailverkeer en telefonisch contact.
Graag informeren wij u afhankelijk van de situatie in uw organisatie over de mogelijkheden.