Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtgever: de (natuurlijke) persoon of instelling, al dan niet bekleed met rechtspersoonlijkheid, die met ZEKERZO een overeenkomst sluit waaronder een of meerdere andere personen al dan niet namens die persoon of instelling gerechtigd zijn training, workshop of adviezen te volgen, c.q. te ontvangen. “Indien de natuurlijke persoon die namens de opdrachtgever handelt, zelf ook aan de training deelneemt, zal deze persoon tevens als deelnemer worden aangemerkt.
1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de training deelneemt of die feitelijk de coaching ondergaat, dan wel de persoon die feitelijk het advies ontvangt of te wiens bate het advies komt, dan wel een combinatie van voorgaande mogelijkheden.
1.3 Training: cursus, workshop, opleiding, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
1.4 In company’-training: training met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
1.5 Voorwaarden: onderhevige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ZEKERZO betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van kennisoverdracht, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, allen hierna tezamen ook te noemen ‘training(en)’. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk zijn bevestigd door ZEKERZO.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook toepasselijk indien voor de uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld door ZEKERZO.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers van ZEKERZO wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst nietig zijn en/of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van kracht en toepasselijk. Opdrachtgever(s) en/of deelnemer(s) zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht moet worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten en open inschrijvingen

Bij open inschrijvingen geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. Sluit een zorginstelling / bedrijf een contract dan geldt er geen bedenktermijn. De overeenkomst tussen ZEKERZO en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening en retourzending van de toegezonden integrale offerte(s) door opdrachtgever. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd (telefonisch of email) en ZEKERZO toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van de opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

Artikel 4 Verplaatsing data / annulering training van ZEKERZO door opdrachtgevers

4.1 Opdrachtgever kan een training tot drie weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos verplaatsen naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan drie weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 15% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1 ) week voor de afgesproken datum is 25% van het cursusbedrag verschuldigd.
4.2 Opdrachtgever kan een cursusdeel tot 4 weken voor de afgesproken datum kosteloos annnuleren. Bij annulering korter dan vier (4) weken en langer dan een (1) week voor de afgesproken datum is 25 % van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen een (1) week voor de afgesproken datum is 50% van het cursusbedrag verschuldigd.
4.3 Bij beoordeling of verplaatsingen / annuleringen tijdig zijn geschied, geldt de datum van het poststempel op de kennisgeving van verplaatsing / annulering als verplaatsings-/ annuleringsdatum.

Artikel 5 Verplaatsing data van een “in -company” training door ZEKERZO

ZEKERZO behoudt zich het recht voor de cursus te verplaatsen tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld met opgaaf van redenen op de hoogte gesteld. In goed onderling overleg en in goede harmonie wordt met de opdrachtgever een nieuwe datum overeengekomen.

Artikel 6 Wijziging van inhoud van trainingen

6.1 Het staat ZEKERZO steeds vrij de inhoud en opzet van een training te wijzigen en het trainingsmateriaal te vervangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op teruggave van reeds betaalde bedragen en zonder dat opdrachtgever het recht heeft op enige vorm van schadevergoeding. ZEKERZO zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van hierboven bedoelde wijzigingen.

Artikel 7 Inspanningsverbintenis

ZEKERZO zal naar haar beste inzicht en vermogen trainingen verzorgen volgens de vereisten van goed vakmanschap. Alle door ZEKERZO verzorgde trainingen zijn en blijven evenwel inspanningsverbintenissen. Deelnemers en opdrachtgevers kunnen geen aanspraak maken op het behalen van diploma’s, aantekeningen en andere kwalificaties door het enkel volgen van trainingen bij ZEKERZO. Certificaten van deelname aan trainingen worden uitgereikt aan cursisten indien dit is afgesproken met opdrachtgever.

Artikel 8 Prijzen In-company-training

8.1 De trainingsprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte. De geldigheidsduur staat vermeld op de offerte.
8.2 In de geoffreerde trainingsprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
8.3 Genoemde tarieven voor trainingen zijn in Euro’s en zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld.
8.4 Voor Advisering zijn uurtarieven in Euro’s en exclusief BTW.
8.5 De kosten die opdrachtgever maakt voor de in-company faciliteiten, zoals zaal, apparatuur, koffie/ thee en andere benodigdheden zoals bijv. flap-over, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur, op de daarvoor door ZEKERZO aangewezen bank- of girorekening.
9.2 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling door ZEKERZO vereist is. De opdrachtgever of deelnemer is alsdan vertragingsrente verschuldigd.
9.3 Alle kosten die ZEKERZO redelijkerwijs moet maken in verband met aan de opdrachtgever of deelnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van diens verplichtingen jegens ZEKERZO zijn voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer. Hieronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten-)gerechtelijke (incasso-) kosten en kosten in verband met externe (rechts)bijstand.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 ZEKERZO is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van ZEKERZO of de annulering van de cursusovereenkomst door ZEKERZO tenzij aan ZEKERZO opzet of grove schuld kan worden verweten.
10.2 Indien ZEKERZO op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
10.3 Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendo msrechten op trainingen en alle andere daarmee in verband staande en in de of ten behoeve van de training gebruikte materialen, alsmede de door ZEKERZO uitgegeven folders berust bij ZEKERZO.
11.2 Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom v an de opdrachtgever.
11.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZEKERZO is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

ZEKERZO zal ten aanzien van het gebruik van de voor de training verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. Alle informatie die in verband met trainingen door ZEKERZO aan deelnemers en/of opdrachtgevers wordt verstrekt en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze een vertrouwelijk karakter draagt, moeten door die deelnemers en/of opdrachtgever als vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 13 Uitleg van de voorwaarden

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst ervan steeds bepalend. Van toepassing op overeenkomsten tussen ZEKERZO en haar opdrachtgevers en/of deelnemers is de versie zoals bijgevoegd bij de offerte.

Artikel 14 Klachtenprocedure

Klachten over de dienstverlening kunnen aangemeld worden bij M.C.M. Post via email, info@ZekerZo.nl, of per brief naar ZekerZo, Slotlaan 48, 4851 ED Ulvenhout. Klachten krijgen een registratienummer en worden uiterlijk binnen 2 werkdagen in behandeling genomen met bericht van ontvangst. Uiterlijk binnen 10 werkdagen wordt inhoudelijk gereageerd op de klacht. In overleg met de klagende partij wordt besproken wat de klacht precies inhoudt, welke oorzaken aan te wijzen zijn en wordt een passende oplossing gezocht. ZekerZo spant zicht tot het uiterste in om een klacht naar volle tevredenheid voor de klagende partij af te handelen. Indien langere tijd nodig is om de klacht te onderzoeken, wordt de klagende partij hierover (o.m. reden van uitstel)
ingelicht. Deze wordt daarnaast elke maand ingelicht over de voortgang / status van de klacht. Klachten worden binnen 3 maanden afgehandeld. Tevens wordt een indicatie gegeven wanneer de verwachting is dat uitsluitsel kan worden gegeven. Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. De afhandeling van klachten wordt geregistreerd en wordt voor de duur van 5 jaar bewaard. Klager kan in beroep gaan bij een onafhankelijke derde. Dit betreft mevr. Marijke Timmermans, Boonakker 5, 4851 SB Ulvenhout, telefoon: 00 31 6 33 72 83 95, email: twiga@planet.nl. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend, eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Artikel 15 Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

Geschillen voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen ZEKERZO en haar opdrachtgevers en/of deelnemers zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda. Alvorens Partijen zich tot de rechter wenden zullen zij zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke overeenkomst tussen ZEKERZO en opdrachtgevers en/of deelnemers is Nederlands recht van toepassing.