Inrichting Analyse Commissie

Inrichten incidenten analyse; MIC, MIP en VIM commissie in de praktijk

De analyse van incidenten is vrijwel gemeengoed in de zorginstellingen. De organisatie rond de analyse en vervolgstappen verschilt nogal. Van sterk gecentraliseerd vanuit staffuncties of centrale commissies tot gedecentraliseerd op afdelings- of teamniveau in bijvoorbeeld een decentrale VIM commissie. De opleiding, deskundigheid en ervaring en daarmee de wijze van uitvoering en de kwaliteit lopen sterk uiteen. Soms zijn de taken nog niet helder, ontbreekt de waardering in de organisatie, zijn de vervolgstappen (verbeteren) ontoereikend of laat de cultuur een goede werkwijze niet toe.analyse commissie zorgsector
Het gebruik van informatiesystemen is min of meer een must. Het is geen verzekering voor een hogere patiëntveiligheid.

De inrichting van het calamiteitenonderzoek

Ondanks de specialisatie en betrokkenheid van een klein team verschillen de organisatie en uitvoering ook hier. We zien de solitaire medisch geschoolde onderzoeker zonder kennis van de methodische analyse technieken of uitvoering door een afdelingshoofd. In andere situaties is er een volledig opgeleide commissie en ervaren beleidsmedewerker kwaliteit belast met het onderzoek.
Gelet op de toenemende eisen vanuit de IGZ, het belang dat zorgorganisaties hechten aan veiligheid, en de betrokkenheid van patiënt / cliënt of familie, is een professionele inrichting noodzaak.

We pleiten voor kwaliteit door een centraal gesitueerde begeleider/deskundige en een pool van opgeleide medewerkers van verschillende afdelingen met duidelijke taken en bevoegdheden. De voorbereiding van het onderzoek en de uitvoering met interviews en verslaglegging vergt een op elkaar ingespeeld duo. Objectiviteit en open houding kenmerken het onderzoek. Het ontstaan van de calamiteit wordt aan de hand van een tijdlijn met betrokkenen besproken. De tijdsdruk vergt sterke managementbetrokkenheid, organisatorische ondersteuning en agendaprioriteit.

Wat kan ZekerZo voor u doen

ZekerZo heeft vanaf 2006 praktijkervaring met calamiteitenonderzoek in het Amphia Ziekenhuis, werkt als externe onafhankelijke onderzoeker in de ziekenhuizen, GGZ en gehandicaptenzorg en kent VMS door en door. Hierdoor kan snel een beeld worden opgebouwd over de inrichting van het analyse- of onderzoeksproces en de veiligheidscultuur.

multidisciplinair onderzoeksteam

Een advies over de inrichting en aanpak van het verandertraject wordt met u besproken en op basis van ambitie kan een keuze worden gemaakt uit de acties. De acties variëren van aanpassen van werkwijze, het formaliseren daarvan in bijvoorbeeld een reglement en processtructuur, inrichting van een brede calamiteitenpool en multidisciplinaire onderzoeksteams, het versterken van de positie van de commissie, signalering van en advies over cultuurproblematiek, aanvullende opleiding, enz. Het met ZekerZo onderzoeken van een calamiteit staat borg voor een gedegen scholingstraject.

Soms is het voor het bijsturen van de incidenten analyse voldoende om een ochtend te sparren met de analysecommissie of een korte training van de VIM commissie en betrokken manager of beleidsmedewerker kwaliteit en veiligheid. Met tips en een schets voor de structuur en inrichting kan de commissie op weg worden geholpen.

Het resultaat van de inzet van ZekerZo

Een gedegen maar praktische aanpak met betrokkenheid van staf en afdelingen leidt tot een volledig beeld van de inrichting en werkwijze van de onderzoekscommissies. Het implementatietraject maakt deel uit van de rapportage.

Contact en start

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u bij ZekerZo terecht. Vaak kan in een telefoongesprek al een beeld ontstaan waarop u de samenwerking kan baseren of andere acties kan inzetten. Bel of mail direct.